DĖL VAIKŲ, KURIŲ GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PRIEŽIŪROS, MAITINIMO IR NUOTOLINIO MOKYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PAGAL TĖVŲ, ĮTĖVIŲ, GLOBĖJŲ KREIPIMUSIS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VAIKŲ, KURIŲ GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA KAUNO MIESTO
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PRIEŽIŪROS, MAITINIMO IR NUOTOLINIO
MOKYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PAGAL TĖVŲ, ĮTĖVIŲ, GLOBĖJŲ
KREIPIMUSIS
2020-04-27 Nr. A-1375
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9, 16 ir 25 punktais,
15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 6, 7 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 2 dalies 7
punktu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. V-977
„Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“:
1. Į p a r e i g o j u Kauno miesto savivaldybei priklausančių biudžetinių ir viešųjų
švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas, vadovus
surinkti įstaigas lankiusių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės
teritorijoje, tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis dėl vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo
paslaugų teikimo, kai yra darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti
darbo vietoje (pažyma pateikiama kartu su kreipimusi), arba kitais atvejais, kai vaikų priežiūros
neįmanoma užtikrinti namuose, šiuos kreipimusis su pridedamais dokumentais išnagrinėti ir
nedelsiant pateikti duomenis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui adresu
svietimo.skyrius@kaunas.lt pagal priedą.
2. N u s t a t a u, kad Kauno miesto savivaldybei priklausančių biudžetinių ir viešųjų
švietimo įstaigų nelankančių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės
teritorijoje, tėvų, įtėvių, globėjų kreipimaisi dėl vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo
paslaugų teikimo, kai yra darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti
darbo vietoje (pažyma pateikiama kartu su kreipimusi), arba kitais atvejais, kai vaikų priežiūros
neįmanoma užtikrinti namuose, teikiami Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo
skyriui adresu svietimo.skyrius@kaunas.lt
3. P a v e d u Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui surinkus informaciją, nurodytą šio įsakymo 1 ir 2 punktuose, priimti sprendimus, užtikrinti vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų teikimą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir parengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl tokias paslaugas teikiančių įstaigų nustatymo. 4. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas