1-8 klasių mokinių tėvų, globėjų, rūpintojų dėmesiui

nuotoo

Nuo 2020 11 03 Jūsų vaikas mokysis nuotoliniu būdu. Pamokos vyks pagal tvarkaraštį skelbiamą el. dienyne ir progimnazijos svetainėje. 

Mokytojai el. dienyno skiltį „Pamokos tema“ užpildo dieną prieš prasidedant pamokoms, el. dienyno skiltys: „Klasės darbas“ ir „Namų darbas“ užpildomos iki pamokos pabaigos, tą dieną, kai vyksta pamoka;  

el. dienyno skiltyje „Pamokos tema“ įrašoma pamokos tema ir nurodomas pamokos tipas: „Pamoka mokinio pasirinktu laiku (asinchroninė)“, „Pamoka realiuoju laiku (sinchroninė);

vykstant sinchroninėms pamokoms, el. dienyno skiltyje „Pamokos tema“ pateikiama virtualaus kambario, kuriame vyks pamoka nuoroda;

vykstant sinchroninėms ir asinchroninėms pamokoms, el. dienyno skiltyje „Klasės darbas“ mokytojas įrašo, ko bus mokoma pamokoje, nurodo mokymosi šaltinius (puslapius arba pateikia nuorodas);

vykstant sinchroninėms ir asinchroninėms pamokoms, el. dienyno skiltyje „Namų darbas“ mokytojas įrašo, ką mokiniai turi atlikti, nurodo šaltinius, kuriuose yra užduotys (puslapius arba pateikia nuorodas), pažymi užduočių atlikimo terminus;

jei reikia ir mokytojas nusprendžia į el. dienyną, skiltį „Pamokos dokumentai“ įkelia pamokų ciklo planą. Dokumento pavadinime nurodo klasę, kuriai skirtas pamokos planas, mokomąjį dalyką ir datą, periodą, kuriam skirtas šis mokymosi planas.

 Mokiniai:

kasdien jungiasi prie el. dienyno pagal savo pamokų tvarkaraštį arba tikrina mokyklos el. paštą, jei dienynas dėl kokių nors priežasčių neveikia;

susipažįsta su mokytojų skirtomis užduotimis ir jas atlieka;

seka pamokų, vyksiančių sinchroniniu mokymosi būdu, datą, laiką ir juose dalyvauja;

teikia mokytojui grįžtamąjį ryšį: atlieka atsiskaitomuosius darbus, testus, paskirtas užduotis, pateikia mokytojui jo nurodytu būdu ir laiku;

 dalyvauja klasės auklėtojo organizuotose klasės valandėlėse.

laikosi mokinio elgesio taisyklių.

 Tėvai (globėjai, rūpintojai):

sudaro sąlygas ir prisiima atsakomybę už mokinių mokymąsi nuotoliniu būdu;

nuolat seka informaciją, pamokų tvarkaraštį ir skiriamas užduotis el. dienyne, bendradarbiauja su klasės vadovu, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, progimnazijos administracija ir esant poreikiui, padeda mokiniui susipažinti su paskirtomis užduotimis, jų atlikimo būdu ir laiku;

 tuo metu, kai vyksta pamokos sinchroniniu būdu, užtikrina, kad mokinys turėtų galimybę stebėti ir jose dalyvauti;

 

Jei pamiršote mokyklos el.  pašto slaptažodį ar Tamo dienyno prisijungimus parašykite klasės auklėtojui.