3b b klasės tėvų susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

A. Gaigalienė

Dalyviai

Mokinių tėvai/globėjai/ rūpintojai

Vieta

107 kabinetas