Karjera

Darbo pasiūlymas

Pareigos       Pradinių klasių mokytojas (1 etatas/neterminuota darbo sutartis). Įdarbinama nuo 2021-11-08.

Darbo vieta Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97, Kaunas LT-49239

Reikalavimai

turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti įgijus mokytojo kvalifikacinę kategoriją; būti baigus edukologijos ar lietuvių filologijos studijų programą (specializacija – lietuvių kalbos ir literatūros mokymas) arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal lietuvių kalbos ir literatūros programas, arba būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal lietuvių kalbos ir literatūros edukologijos ar lietuvių filologijos studijų programą ar jos modulį;

atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Funkcijos

Pagal progimnazijos ugdymo planą veda pamokas, formaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

Planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosios veikloms, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir gimnazijos vadovus, esant poreikiui bendradarbiauja su kitais progimnazijos pedagoginiais darbuotojais, tobulina profesines kompetencijas;

Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas progimnazijos bendruomenei:

Tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, pildo elektroninį dienyną, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinių tėvus (globėjus): tris kartus metuose organizuoja trišalius pokalbius; informuoja progimnazijos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;

Dalyvauja progimnazijos sudarytose darbo grupėse, komisijose, savivaldos institucijose;

Dalyvauja progimnazijos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veikloje, mokyklos organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja juos rengiant, inicijuoja ir organizuoja bendrus renginius, akcijas su socialiniais partneriais, užtikrina gimnazijos mokinių saugumą pertraukų metu;

Rengia ir lydi mokinius į konkursus, olimpiadas mieste ir respublikoje;

Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant progimnazijos integruoto ugdymo turinį, vykdo prevencines programas.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Priklauso nuo turimos kvalifikacijos, stažo bei darbo valandų. Atlyginimas nuo 900 Eur bruto iki 1400 Eur bruto.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Gyvenimo aprašymas (CV).

Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta                

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos raštinė, Šiaurės pr. 97, Kaunas

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu (arba paštu).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai        

Telefonas (8-37) 38 67 48; 8 372 38203

El. paštas info@kgm.lt

Tinklapis  http://www.kgm.lt

Dokumentų priėmimo terminas         

Iki 2021 m. lapkričio 3 d. 12 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2021 m. lapkričio 4 d. 12 val.

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

Informacija apie darbo užmokestį

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Darbo užmokestis 

Darbuotojų skaičius

Pareigos

Vidutinis darbo užmokestis eurais

1

Direktorius

1535,00

3

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1170, 00

1

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

801,00

64

Mokytojai

767,00

1

Socialinis pedagogas

646,00

1

Specialusis pedagogas

622,00

1

Logopedas

706,00

1

Psichologas

647,00

1

Mokytojo padėjėjas (0,5 etato)

215,00

3

IKT specialistas (2 etatai)

548,00

1

Bibliotekos vedėjas

626,00

1

Raštinės vadovas

457,00

1

Archyvaras ( 0, 75 etato)

300,00

2

Duomenų bazių specialistas(1 etatas)

287,00

4

Budėtojos (3,25 etato)

308,00

2

Statinių priežiūros darbininkas

380,00

2

Kiemsargis

380,00

10

Valytojos

380,00