Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  • Linkedin
Tel.: (8-37) 38 67 48

Progimnazijos taryba
Paskutinis atnaujinimas
Progimnazijos taryba yra aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų progimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
 
Progimnazijos tarybos sudėtis:
Ramūnas Rutkauskas (tėvų atstovas) - tarybos pirmininkas,
Lina Kostiukovienė (mokytoja) - tarybos pirmininko pavaduotoja,
Rita Aleksandravičienhė (mokytoja) - tarybos sekretorė,
Darutis Barkauskas (tėvų atstovas) - narys,
Edita Dravininkienė (tėvų atstovė) - narė,
Danutė Kūlokienė (mokytoja) - narė,
Justė Balsytė (mokinė) - narė,
Ugnė Bušeikaitė (mokinė) - narė,
Martyna Kriaučiūnaitė (mokinė) - narė.
 
 
Progimnazijos taryba atlieka šias funkcijas:
nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
pritaria progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia progimnazijos bendruomenę progimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja progimnazijos kultūrą;
vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;
teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
pritaria progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo progimnazijos sąskaitoje galimybes, teikia siūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo;
mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš progimnazijos klausimus;
teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
nagrinėja ir vertina progimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja progimnazijos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus progimnazijos vadovybei;
sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų progimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Mokinių taryba

Ugnė Spėčiūtė, Jarūnė Macelytė, Ema Auglytė ,Justas Irčinovas, Mantas Puodžiukaitis Milda Ražauskaitė, Marija Valatkaitytė, Smiltė Savickaitė, Nerija Stankevičiutė,Nedas Rauluševičius, Danielė Tutlytė, Miglė Balsytė, Ana Levendrauskaitė, Elvinas Sakalauskas, Ieva Žukauskaitė, Domas Gudas, Adelė Žižytė, Domas Burkys.

Metodinė taryba

Progimnazijoje metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaromos metodinė taryba ir dalykų metodinės grupės. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai, progimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Mokyklos metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 
Rita Aleksandravičienė, Pradinis ugdymas (MM)
Jūratė Berteškienė, Anglų kalba (MM)
Alina Banaitienė, Informacinės technologijos (M)
Vitalija Boskienė, Matematika (MM)
Vida Jankauskienė, Kūno kultūra (MM)
Rita Kanaukienė, Lietuvių kalba (MM)

Mokytojų taryba


Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius Stanislovas Šimanauskas, direktoriaus pavaduotojos - Vilija Daukšienė ir Lina Jadvyga Jurevičienė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotoja, psichologė Rita Lilienė, socialinė pedagogė Sandra Mickevičienė, logopedė Kristina Ambrazevičienė, bibliotekos vedėja Danguolė Gudonavičienė ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų taryba:
inicijuoja progimnazijos kaitos procesus;
formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
dalyvauja planuojant progimnazijos veiklą;
svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
slaptu balsavimu renka atstovus į progimnazijos tarybą;
svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;
vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
teikia progimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
analizuoja, kaip progimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;
svarsto ir teikia progimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.

Metodinės grupės

5-8 klasių auklėtojų
Pirmininkė(-as): Alina Banaitienė, Informacinės technologijos (M)
Aldona Ginetienė, Matematika (MM)
Edita Rabizaitė, Anglų kalba (MM), IKT koordinatorė (M)
Gintarė Dromantaitė, Muzika (MM)
Dainora Žukauskienė, Lietuvių kalba (MM)
Janina Prosevičienė, Lietuvių kalba (MM)
Jurgita Žygienė, Lietuvių kalba (MM)
Jūratė Berteškienė, Anglų kalba (MM)
Lina Kostiukovienė, Istorija (ME)
Rima Baltrušaitienė, Gamta ir žmogus (ME), Fizika (ME)
Rita Kanaukienė, Lietuvių kalba (MM)
Vitalija Boskienė, Matematika (MM)
Zita Dobilaitienė, Matematika (MM)
Žiedrūna Jovaišienė, Biologija (MM), Chemija (MM)
Užsienio kalbų
Pirmininkė(-as): Jurgita Ormerod, Anglų kalba (MM)
Alfonsas Grinevičius, Anglų kalba (VM)
Audronė Balčiūnienė, Vokiečių kalba (VM)
Birutė Krivickienė, Anglų kalba (VM)

Jūratė Bertėškienė, Anglų kalba (MM)
Edita Rabizaitė, Anglų kalba (MM)
Galina Zaiceva, Rusų kalba (MM)
Vanda Valionytė, Anglų kalba (MM)
Voltera Ilona Celiešienė, Rusų kalba (VM)
Menų ir kūno kultūros
Pirmininkė(-as): Vida Jankauskienė, Kūno kultūra (MM)
Gintarė Dromantaitė, Muzika (MM)
Idalija Braškytė, Choreografija (ME)
Ilona Kleizienė, Kūno kultūra (MM)
Irena Šalnienė, Technologijos (MM)
Ramunė Juknevičiūtė, Dailė (MM), Technologijos (VM)
Rasa Jazerskienė, Dailė (MM)
Šarūnas Stanionis, Kūno kultūra (M)
Valdas Veiverys, Technologijos (MM), Žmogaus sauga (M)

Rimantas Kekys, Technoogijos (ME)
Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų
Pirmininkė(-as): Vitalija Boskienė, Matematika (MM)
Aldona Ginetienė, Matematika (MM)
Alina Banaitienė, Informacinės technologijos (M)
Donatas Egidė, Informacinės technologijos (MM)
Rima Baltrušaitienė, Gamta ir žmogus (ME), Fizika (ME)
Žiedrūna Jovaišienė, Biologija (MM), Gamta ir žmogus (MM), Chemija (M)
Zita Dobilaitienė, Matematika (MM)
Pradinio ugdymo
Pirmininkė(-as): Rita Aleksandravičienė, Pradinis ugdymas (MM)
Anna Jankauskienė, Pradinis ugdymas (MM)
Auksė Gaigalienė, Pradinis ugdymas (MM)
Aušra Kepežinskienė, Pradinis ugdymas (MM)
Audronė Prielaidienė, Pradinis ugdymas (VM)
Asta Rudzevičienė, Pradinis ugdymas (VM)
Birutė Mineikienė, Pradinis ugdymas (MM)
Danutė Kūlokienė, Pradinis ugdymas (MM)
Jolanta Kalnietienė, Pradinis ugdymas (VM)
Laimutė Šaulienė, Pradinis ugdymas (MM)
Laimutė Urniažienė, Pradinis ugdymas (MM)
Nijolė Kasiulienė, Pradinis ugdymas (MM)
Nijolė Stašiauskienė, Pradinis ugdymas (VM)
Ona Asevičienė, Pradinis ugdymas (MM)
Sigita Račienė, Pradinis ugdymas (MM)
Vilija Ivanovienė, Pradinis ugdymas (MM)
Vitalija Zelbaitė, Pradinis ugdymas (VM)
Dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų
Pirmininkė(-as): Rita Kanaukienė, Lietuvių kalba (MM)
Aušrinė Pabiržienė, Tikyba (M)
Sigitas Nefas, Istorija (MM)
Dainora Žukauskienė, Lietuvių kalba (MM)
Janina Prosevičienė, Lietuvių kalba (MM)
Jolanta Jančiukienė, Tikyba (MM)
Jurgita Žygienė, Lietuvių kalba (MM)
Lina Kostiukovienė, Istorija (ME)
Nijolė Grikietytė, Etika (MM)
Rita Milkaitytė, Geografija (MM)
Viktorija Abromavičiūtė, Geografija (M)