1.Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu:
Nuo 2020 03 30 d. progimnazija pradeda mokinių ugdymą(si) nuotoliniu būdu. Dėkojame už informaciją, kurią pateikėte per klasių auklėtojus. Esame tikri, kad užtikrinsite visa, kas nuo Jūsų priklauso, kad mokymas(is) vyktų sklandžiai:
1. Pasirūpinsite mokymosi vieta su reikalingomis medžiagoms ir priemonėmis, kompiuteriu (išmaniuoju telefonu) ir interneto ryšiu.
2. Prisijungsite prie TAMO dienyno ir padėsite prisijungti savo vaikams. TAMO dienynas lieka pagrindine komunikavimo priemone . Labai svarbu kasdien sekti informaciją. Svarbu, kad mokiniai ir Jūs turėtumėte atskiras paskyras, nes užduotys bus siunčiamos mokiniams.

Atkreipkite dėmesį, kad:
• Progimnazija dirbs pagal tą patį TAMO dienyne ir mokyklos e. svetainėje esantį tvarkaraštį. Pamokos vyks realiuoju, arba mokinio pasirinktu laiku, laikantis metodikos, kad nuotolinio mokymo(si) metu būtina išlaikyti balansą tarp darbo prie kompiuterio, užduočių atlikimo ir fizinės veiklos.
• Apie ateinančios dienos pamokų tipus mokytojai informuos TAMO dienyne iš anksto. Tai padės Jums planuoti šeimos narių darbo, mokymosi ir poilsio laiką.
• Nuotolinio mokymo(si) metu bus stebimas pamokų lankomumas. Mokinys bus laikomas dalyvavusiu pamokose, jei mokytojų paskirtos užduotys bus atliktos nurodytu laiku (jei kitaip asmeniškai nesusitarėte su mokytoju).
• Mokinio ligos atveju, informuokite klasės auklėtoją elektroniniu laišku.
• Tiesioginės transliacijos vaizdai, pamokų įrašai, mokomoji medžiaga ar kita skaitmeninė informacija negali būti platinama, kopijuojama (įrašinėjama) be mokytojo sutikimo.
2. Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas
https://tinyurl.com/ugbpxok
3. Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas (toliau- Tvarkos aprašas) reglamentuoja nuotolinio mokymosi organizavimo pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I d. programas tvarką.
2. Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.
3. Nuotolinis mokymas vyksta pagal bendruosius tvarkaraščius, skelbiamus el. svetainėje www.kgm.lt.
4. Mokymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir mokinių užtikrinti pasirenkama:
 pamokos realiuoju laiku – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme bendradarbiaudami, bet būtinai tuo pačiu laiku (telefonija, vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.);
 pamokos mokinio pasirinktu laiku – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai įsitraukdami ir skirtingu laiku (elektroninis paštas, elektroninis dienynas ir pan.).
5. Nuotoliniam mokymuisi bus naudojama:
 mokinių turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai;
 progimnazija pagal galimybes aprūpina kompiuterine technika mokinius iš socialiai pažeidžiamų šeimų, kurie namuose neturi nuotolinio ryšio priemonių;
 mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai nurodo pamokų tipus, temas, klasės ir namų darbus, atlikimo terminus, skyrius ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas elektroniniame dienyne „Tamo“, pateikia pamokos planą su konkrečiomis užduotimis, vertinimo kriterijais ir atlikimo terminais;
 taikomoji aplinka bendravimui (pokalbiams, konferencijoms) bei papildomos medžiagos (planų), bendradarbiavimo aplankų laikymui- Microsoft Office 365 Teams metodinių grupių elektroniniai portfeliai;
 interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, vertinimui, mokomosios medžiagos laikymui ir kt. – Microsoft Office 365 Teams ir kitos, mokytojų pasirinktos nuotolinio mokymo platformos;
 bendravimui su mokiniais ir jų tėvais, dalykų mokytojais, klasių vadovais – progimnazijos elektroninis paštas, e-dienynas „Tamo“, progimnazijos tinklalapis, socialinės medijos;
 techninėms instrukcijoms – progimnazijos interneto svetainė;
 remiantis Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-24 „Dėl nuotolinio mokymo priemonių naudojimo karantino metu“, mokinio el. pašto adresas bus naudojamas (ir/arba naujai sukurtas) prisijungimui prie Microsoft Office 365 paskyros. Šioje platformoje bus vykdoma reguliari nuotolinio mokymo veikla. Vaiko el. pašto adresui taikomos visos asmens duomenų apsaugos taisyklių nuostatos, galiojančios mūsų mokymo įstaigoje. Siekiant užtikrinti saugumą, vaiko paskyros prisijungimo duomenis (slaptažodį kartu su el. paštu) reikia tinkamai saugoti.

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA

1. Mokiniai:
 Nuo 2020 m. kovo 30 d. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, mokosi nuotoliniu būdu mokomi mokytojų ir savarankiškai;
 laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais;
 Informuoja klasių vadovus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos.

2. Mokytojai:
 iki 2020 m. kovo 27 d. baigia vidinius mokymus ir pasiruošia mokymui nuotoliniu būdu;
 pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius);
 numato kiekvienos pamokos veiklas pagal bendruosius progimnazijos tvarkaraščius;
 koreguoja mokymosi planus, perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti kūrybines, tiriamąsias, praktines užduotis, ilgalaikius darbus, užtikrina, kad numatytos užduotys būtų prasmingos;
 informuoja mokinius e-dienyne „Tamo“, nurodydami konkrečias užduotis, atsiskaitymo formas, prisijungimo prie platformos laiką, vertinimą, iš anksto įkeldami pamokų planus;
 sistemingai pildo elektroninį dienyną;
 pamokos planus įkelia Teams metodinių grupių mokytojų el. portfelyje.
 konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems.

3. Klasių vadovai:
 pastoviai bendradarbiauja su dalykų mokytojais, ugdytiniais, jų tėvais;
 aiškinasi, ar visi ugdytiniai dalyvauja pamokose, ar nėra sergančių mokinių;
 sprendžia iškilusias problemas.

4. Progimnazijos vadovai:
 nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ar kitų instituciją;
 informuoja progimnazijos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą;
 kontroliuoja ir tikrina e-dienyne „Tamo“ įrašus apie pravestas pamokas;
 organizuoja mokymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus;
 atlieka mokinių, jų tėvų apklausas nuotolinio mokymo(si) eigai koreguoti ir tobulinti.

5. Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo
Nuotolinio mokymo(si) informacinių technologijų naudojimo konsultantas – informacinių technologijų mokytojas Donatas Egidė, informacinių technologijų sistemų administratorius Šarūnas Končius.

6. Taikomos aplinkos
El. dienynas Tamo, mokyklos intranetas, progimnazijos el. pastas, Teams.
7. Pamokų tvarkaraščiai
https://kgm.lt/pamokos-1-4-klasese
https://kgm.lt/pamokos-5678-klasese
8. Mokymo planai
Kiekvienos dienos mokymo(si) planas mokiniui bus pridedamas el. dienyne, skiltyje „Pamokos failai”.
Mokymų planai pateikiami mokytojų el. portfelyje.
9. Kita svarbi informacija bendruomenei
Kaip prisijungti prie progimnazijos el. pašto? https://youtu.be/cMD4s5PKHws
Kaip rasti savo klasę Teams? https://youtu.be/yNeSNASrs_Q
Kaip sužinoti kada ir kur vyksta pamokos? https://youtu.be/X7VpQclU-2k
Kuo nuotolinės pamokos skirsis nuo įprastų pamokų? https://youtu.be/F-rVdrxfOjI
Ką daryti jei pamiršau slaptažodį? https://youtu.be/nmDDZJfc4gQ
Kaip bendrauti su klasiokais ir mokytojais
virtualioje mokykloje? Kaip juos surasti? https://youtu.be/_g_mOSABQLo