corona
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE 2020 m. balandžio 23 d. Nr. V-977 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 207) 3.5.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, nuo 2020 m. balandžio 27 d. n u s p r e n d ž i u: 1. Įpareigoti abu tėvus, įtėvius, globėjus ar rūpintojus: 1.1. kreipiantis dėl vaiko (-ų) priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų (toliau – priežiūros paslaugos), savivaldybių administracijoms pateikti darbdavio pažymas tik įvertinus visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose. 1.2. užtikrinti vaiko (-ų) priežiūrą namuose: 1.2.1. kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483); 1.2.2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas). 2. Įpareigoti savivaldybių administracijas: 2.1. organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Savivaldybių administracijos sprendimą dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo priima tik įvertinusios visas aplinkybes, kai nėra galimybės vaiku (-ais) pasirūpinti namuose. 2.2 Priėmus sprendimą dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo: 2.2.1. Užtikrinti, kad priežiūros paslaugos būtų organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 asmenų grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, vaikai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, tiek lauke. 2.2.2. Užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. 2.2.3. Užtikrinti, kad vienam vaikui priežiūros paslaugų teikimo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 4 kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės). 2.2.4. Prie įėjimo į įstaigas, kuriose organizuojamos priežiūros paslaugos, pateikti informaciją: 2.2.4.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 2.2.4.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 2.2.5. Užtikrinti, kad šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 2.2.6. Užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nebūtų priimami dalyvauti grupės veikloje. 2.2.7. Užtikrinti, kad darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 2.2.8. Užtikrinti, kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima: 2.2.8.1. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą nevyktų; 2.2.8.2. matuoti darbuotojų kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą; 2.2.8.3. darbuotojus, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiai (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuoti Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 2.2.8.4. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 2.2.8.5. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 2.2.8.6. užtikrinti, kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei (nurodytai šio sprendimo 1.2.2 papunktyje). 2.2.9. Užtikrinti, kad priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). 2.2.10. Užtikrinti, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui. 2.2.11. Užtikrinti, kad priežiūros paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfe…). Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga

2020-04-29
lica
DĖL VAIKŲ, KURIŲ GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PRIEŽIŪROS, MAITINIMO IR NUOTOLINIO MOKYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PAGAL TĖVŲ, ĮTĖVIŲ, GLOBĖJŲ KREIPIMUSIS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ, KURIŲ GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PRIEŽIŪROS, MAITINIMO IR NUOTOLINIO MOKYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PAGAL TĖVŲ, ĮTĖVIŲ, GLOBĖJŲ KREIPIMUSIS 2020-04-27 Nr. A-1375 Kaunas Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9, 16 ir 25 punktais, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 6, 7 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. V-977 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“: 1. Į p a r e i g o j u Kauno miesto savivaldybei priklausančių biudžetinių ir viešųjų švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas, vadovus surinkti įstaigas lankiusių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis dėl vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų teikimo, kai yra darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (pažyma pateikiama kartu su kreipimusi), arba kitais atvejais, kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, šiuos kreipimusis su pridedamais dokumentais išnagrinėti ir nedelsiant pateikti duomenis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui adresu svietimo.skyrius@kaunas.lt pagal priedą. 2. N u s t a t a u, kad Kauno miesto savivaldybei priklausančių biudžetinių ir viešųjų švietimo įstaigų nelankančių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, tėvų, įtėvių, globėjų kreipimaisi dėl vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų teikimo, kai yra darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (pažyma pateikiama kartu su kreipimusi), arba kitais atvejais, kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, teikiami Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui adresu svietimo.skyrius@kaunas.lt 3. P a v e d u Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui surinkus informaciją, nurodytą šio įsakymo 1 ir 2 punktuose, priimti sprendimus, užtikrinti vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų teikimą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir parengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl tokias paslaugas teikiančių įstaigų nustatymo. 4. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas

2020-04-28
masu
Masiškiausia Fizinio ugdymo pamoka siekianti rekordo

Balandžio 22 dieną (trečiadienį) 15.30 val. socialinio tinklo paskyroje realiuoju laiku, Lietuvos Sporto universiteto pasiūlymu, vyko fizinio ugdymo nuotolinė pamoka, kuri buvo skirta mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.
Gana aktyviai, paraginti fizinio ugdymo mokytojų, šioje pamokoje dalyvavo mūsų progimnazijos mokiniai, o ypač 8c klasės mergaitės. Šiame renginyje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš: Slovakijos Škotijos, Australijos, Kanados, Kinijos, Belgijos ,Prancūzijos , Japonijos ir kitų šalių. Aštuntokės noriai pasidalino savo įspūdžiais ir patyrimais iš nuotolinės pamokos. Mergaitės buvo įvertintos balais ir gavo dalyvio sertifikatus. Ypač mokiniams patiko ir sužavėjo energinga vedančioji iš Lenkijos, kuri entuziastingai ir nuotaikingai pravedė mankštos ir šokių pratimus.
Malonu, kad mokiniams patiko ir suteikė daug teigiamų ir pozityvių emocijų šiuo nuotolinio mokymosi metu.

Fizinio ugdymo mokytoja Ilona Kleizienė

2020-04-28
45
REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

Covid-19 pandemija, plintanti informacija apie jos padarinius, dėl jos pasikeitęs įprastas šeimos gyvenimas emociškai veikia ir jauniausius šeimos narius. Dėl vykstančių pokyčių vaikai ir paaugliai patiria stresą, kuris gali pasireikšti labai įvairiai, priklausomai nuo vaiko amžiaus, charakterio ypatybių ar temperamento, raidos ypatumų.

Vaikų ir paauglių patiriamo streso ženklai
Jaunesnio amžiaus vaikai gali būti verksmingesni, dirglesni, dažniau pykti. Jie gali sugrįžti prie jau išaugtų įpročių (pavyzdžiui, imti čiulpti čiulptuką, šlapintis į kelnytes ar lovą ir pan.). Vaikai gali labai jaudintis, būti liūdni, neramūs. Galimi valgymo, miego sutrikimai.
Paaugliams gali padidėti dirglumas, pasikeisti elgesys, suprastėti mokymosi rezultatai, kilti dėmesio koncentracijos problemų. Jie gali pradėti vengti veiklų, kurios anksčiau juos džiugino, skųstis galvos ar kūno skausmais.
Tinkamas bendravimas su vaikais ir paaugliais apie Covid-19
Tėvams svarbu atpažinti, kaip jaučiasi jų vaikai ir paaugliai, ir stengtis sumažinti neigiamas Covid-19 pandemijos pasekmes jų psichikos sveikatai. Sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas tėvams ir globėjams, kaip tinkamai bendrauti su vaikais ir paaugliais apie Covid-19 (koronavirusą).

• Padėkite vaikams / paaugliams tinkamai suprasti informaciją apie Covid-19, skirdami laiko nuoširdiems ir atviriems pokalbiams šia tema. Pokalbį pradėkite pripažindami, jog visai normalu jaustis susijaudinusiam, susirūpinusiam ar išsigandusiam dėl Covid-19 pandemijos. Paklauskite, kaip vaikas / paauglys jaučiasi dėl Covid-19 keliamų pokyčių. Bendraudami su vaiku / paaugliu būkite aktyvus klausytojas – atsakykite į vaikų / paauglių reakcijas pozityviai, išgirskite jų nerimą ir rūpinkitės jais, skirkite daugiau dėmesio ir palaikymo.

• Kalbėdami su vaiku / paaugliu apie Covid-19 nuraminkite jį, patikinkite, kad jis yra saugus. Pasakykite, kad nors ir gali nutikti blogų dalykų, mokslininkai, valdžia, tarptautinės organizacijos, medikai daug dirba spręsdami šią problemą ir situacija yra valdoma. Taip pat pabrėžkite, jog siekiant suvaldyti pandemiją, labai svarbus kiekvieno iš mūsų atsakingas elgesys. Papasakokite, ką reiškia būti pažeidžiamam Covid-19 (pvz., priklausyti rizikos grupei) ir paaiškinkite, kokie veiksmai gali apsaugoti pažeidžiamiausius. Paaiškinkite, ką vaikai / paaugliai gali padaryti, kad pasirūpintų savimi ir kitais bei kodėl svarbu laikytis valdžios rekomendacijų ir reikalavimų (pavyzdžiui, nesibūriuoti, dėvėti kaukes, dažnai plauti rankas).

• Žinokite, kokią informaciją Jūsų vaikai / paaugliai gauna apie Covid-19. Ribokite šeimos laiką, skiriamą naujienoms apie Covid-19 sužinoti (įskaitant ir naršymą socialiniuose tinkluose). Skatinkite vaikus aptarti naujienas, kurias jie matė, perskaitė. Su vaikais pažiūrėjus žinias ar perskaičius straipsnį, aptarkite, ką matėte ar perskaitėte, leiskite vaikams / paaugliams užduoti visus jiems kylančius klausimus. Atsakinėdami į jų klausimus, remkitės patikimais oficialiais informacijos šaltiniais (Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapiais bei tinklalapiu www.koronastop.lrv.lt), atsakymus pateikite vaikams / paaugliams suprantamu būdu. Jei jo nežinote, būkite nuoširdūs ir tai pripažinkite, pasiūlydami drauge paieškoti atsakymo arba pažadėdami jį pateikti vėliau.

• Padėkite savo vaikams / paaugliams pozityviais būdais išreikšti nerimą, liūdesį, baimę. Galite pasiūlyti jiems įvairių nusiraminimo būdų: piešti, medituoti, lipdyti, rašyti, šokti, sportuoti arba kartu aptarkite, kas vaikui / paaugliui padėtų jaustis geriau. Papasakokite, kaip Jūs jaučiatės dėl Covid-19 ir kas padeda jums įveikti užklumpantį stresą ar nerimą.

• Būkite pavyzdžiu savo vaikui / paaugliui reaguodami į Covid-19. Dalykitės savo jausmais, bet parodykite, kad mokate juos suvaldyti: vaikai ir paaugliai iš dalies reaguoja į įvykius taip, kaip mato reaguojant suaugusiuosius. Tėvų ir globėjų rami ir užtikrinta reakcija į Covid-19 yra geriausia parama vaikams / paaugliams. Taip reaguoti yra lengviau, kai esate pasirengę, tad nepamirškite rūpintis savimi: darykite pertraukas tarp darbų, pakankamai miegokite, sportuokite, valgykite subalansuotą maistą, virtualiai reguliariai bendraukite su draugais ir kartu negyvenančiais šeimos nariais.

• Jei Jūsų vaiko / paauglio elgesys smarkiai pasikeitė ir Jūs jaudinatės dėl jo reakcijos į Covid-19 pandemiją, kreipkitės profesionalios pagalbos į mokyklos, rajono Švietimo pagalbos tarnybos, poliklinikos ar kitą pasirinktą psichologą, konsultuokitės su emocinės paramos linijų specialistais:
- Pagalbos vaikams linija (pasiekiama skambinant per Vaikų liniją tel. 116 111, 11–19 val. vaikams ir tėvams, patiriantiems iššūkių, www.pagalbavaikams.lt);
- Tėvų linija (tel. 8 800 90012, I–V 11–13 val. ir 17–21 val., tėvams, patiriantiems iššūkių, www.tevulinija.lt).
Kiti patarimai, kaip stiprinti vaikų psichikos sveikatą
• Kuo labiau išlaikykite pažįstamą vaikams / paaugliams rutiną ir kasdienio gyvenimo įpročius. Nustatykite dienos struktūrą ir stenkitės jos laikytis. Naudokite vaiko / paauglio amžiui palankias veiklas, mokymosi pratimus, skatinkite vaikus žaisti, bendrauti su kitais šeimos nariais, o su bendraamžiais palaikyti ryšį nuotoliniais būdais.
• Turėkite realius lūkesčius vaikų / paauglių atžvilgiu, duokite jiems laiko prisitaikyti prie Covid-19 keliamų pokyčių. Atsižvelgę į jų raidą, paprašykite atlikti tai, ką jie sugebėtų (pavyzdžiui, mažametis vaikas nepabus tyliai visą dieną, tačiau 15 minučių tyliai pažaisti sugebės).
• Skirkite vaikui / paaugliui kokybiško laiko, kurio metu tiesiogiai bendraukite ar užsiimkite bendra veikla. Pagal savo galimybes ir drauge su vaiku sutarkite, kada bus jūsų kokybiškas laikas kartu ir kiek jis truks (pavyzdžiui, kiekvieną dieną nuo 16 iki 17 val.). Paklauskite savo atžalos, ką jis norėtų jo metu drauge nuveikti, aptarkite, ar jo pasiūlymas yra tinkamas esant Covid-19 pandemijai ir kodėl. Kelios idėjos, kaip kokybiškai praleisti laiką kartu Covid-19 pandemijos metu:
- Knygos skaitymas ir aptarimas.
- Piešimas, lipdymas.
- Dainavimas, šokiai.
- Dėlionių, lego dėliojimas.
- Pagalba ruošiant namų darbus.
- Mėgstamo patiekalo gaminimas drauge, naujo recepto išbandymas.
- Sportavimas drauge klausantis vaikui / paaugliui mėgstamos muzikos.
- Pokalbiai vaiką / paauglį dominančiomis temomis. Pokalbių metu būkite aktyvus klausytojas, neužsiimkite pašaline veikla.
• Taikykite pozityvaus bendravimo taisykles:
- Neįsakinėkite vaikams / paaugliams, ko jie neturėtų daryti, bet aiškiai pasakykite, ko iš jų tikitės ir ką jiems daryti (pvz., užuot sakę „nedarykite netvarkos“ ar „netriukšmauk“, sakykime „susitvarkykite žaisliukus ir sudėkite juos į dėžę“ arba „dabar yra ramios veiklos metas – ką nori veikti: piešti ar dėlioti dėlionę?“).
- Norėdami atkreipti vaikų dėmesį į save, nekelkite balso, o kreipkitės į jį vardu, kalbėkite ramiai, stenkitės užmegzti akių kontaktą.
- Pastebėkite ne tik netinkamą, bet ir gerą vaikų / paauglių elgesį – pagirkite vaiką / paauglį, kai jis elgiasi gražiai, padėkokite už jo pastangas.
- Kalbėkitės su vaiku / paaugliu apie galimas jo netinkamo elgesio pasekmes, paaiškinkite, kodėl svarbu laikytis taisyklių (pavyzdžiui, „jei neužsuksi klijų, jie sudžius ir rytoj nebegalėsi daryti darbelių“).

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis šiomis tarptautinėmis rekomendacijomis ir šaltiniais:
• Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. World Health Organization, 18 March 2020
• Interim Briefing Note Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak (developed by the IASC’s Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support), February 2020
• Coronavirus (COVID-19): How to Talk to Your Child, Reviewed by: Jennifer Shroff Pendley, PhD
• Talking with children about Coronavirus Disease 2019
• Messages for parents, school staff, and others working with children, Centers for Disease Control and Prevention
• Tips for parenting during the coronavirus (COVID-19) outbreak, Unicef.org

2020-04-17
Priėm , Priėm1 , Priėm2
Prasidėjo priėmimas į progimnaziją.

PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ JAU PRASIDĖJO.
Informuojame, kad, remiantis Kauno m. Savivaldybės tarybos 2020 m. kovo mėn. 24 d. posėdžio sprendimu
T-99, prašymai pradėti mokytis 2020–2021 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose jau registruojami elektroniniu būdu nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val.
ATVIRŲ DURŲ DIENĄ BŪSIMIESIEMS PIRMOKAMS IR JŲ TĖVELIAMS BEI PENKTOKAMS IR JŲ TĖVELIAMS, ORGANIZUOSIME PAGAL GALIMYBĘ (PASIBAIGUS KARANTINUI)
Prasidėjus priėmimui, prisijungti galite: https://imokykla.kaunas.lt
Mokyklos aptarnaujamą teritoriją galite pasižiūrėti:
https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos
priimamų asmenų eiliškumui.
Jei neturite galimybės namuose, ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku (pasibaigus karantinui), atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums registruoti prašymą (ne anksčiau nei paskelbtas priėmimo laikas).
Jei reikėtų daugiau informacijos apie priėmimą, skaitykite:
https://kgm.lt/mokiniu-priemimas

Raštinės darbo laikas I -V nuo 8.00 iki 16.00 val.

2020-04-15