Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinį ugdymą progimnazijoje atsakinga

Edita Rabizaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

321 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

10.00 – 19.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 11.00

12.30 – 18.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 11.00

12.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.00 – 8.50

13.30 – 17.40

13.00 – 13.30

Penktadienis

8.00 – 13.00

14.15 – 17.15

13.45 – 14.15

Kontaktai Mobilusis +370 604 11860

El. paštas Rašyti

Informacija

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis įgyvendinama vadovaujantis Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planu (toliau – Ugdymo planas), kuris reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikytų ir individualizuotų programų ir neformaliojo vaikų švietimo ir socialinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimą. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2023–2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruoju ugdymo planu (toliau – Bendrasis ugdymo planas), patvirtintu LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija) „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. V-1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis LR ŠMM 2008-08-26 įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta LR ŠMM 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK 2695 (LR ŠMM 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), Kauno Kazio Griniaus progimnazijos strateginiais tikslais, atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, turimus išteklius. 

2023 – 2024 m. m. progimnazijoje veikia devyniolika  (I dalies) pagrindinio ugdymo klasių. 

Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą. 

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (5 – 8 kl.) apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. 

Pagrindinio ugdymo programoje 5 – 8 klasėse siekiama: orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypač daug dėmesio skiriant mokymuisi mokytis; labiau individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius; didinti ugdymo turinio integraciją siekiant, kad mokiniai geriau suprastų ir galėtų kūrybingai taikyti tai, ką išmoko. 

Pagrindinio ugdymo programos (I dalies) turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika arba tikyba); kalbinis ugdymas (lietuvių gimtoji kalba; užsienio kalbos: pirmoji užsienio kalba (anglų kalba), antroji užsienio kalba (rusų kalba); matematinis ugdymas (matematika; informacinės technologijos); gamtamokslinis ugdymas (gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija); socialinis ugdymas (istorija, geografija); meninis ugdymas (dailė, muzika); technologinis ugdymas (technologijos); fizinio ugdymo ir sveikatos ugdymas (fizinis ugdymas, žmogaus sauga); bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

Pagrindinis išsilavinimas I dalyje įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programos 5 – 8 klases ir gavus pažymėjimą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30