Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Justina Sajūtė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Sandra Mickevičienė Socialinė pedagogė  Pirmininko pavaduotoja 

3.

Rima Papievienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Sekretorė

4.

Kristina Ambrazevičienė  Logopedė metodininkė Narė

5.

Rita Lilienė Psichologė Narė

6.

Ramunė Jokubauskienė

Specialioji pedagogė

Narė

7.

Deimantė Magylienė Mokytojo padėjėja Narė

8.

Rita Aleksandravičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
9. Aldona Ginetienė Matematikos mokytoja metodininkė Narė
10. Agnė Varneckė Visuomenė sveikatos specialistė Narė

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti progimnazijoje švietimo pagalbos teikimą, rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Uždaviniai:

 1. Teikti specialiąją pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą mokytojams ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
 2. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių kokybišką ugdymą.
 3. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 5. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 6. Vykdyti krizių valdymą progimnazijoje.
 7. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, sprendžiant iškilusias problemas.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30