Ugdymas karjerai

Karjeros specialistė

Asta Veiverienė 

 • teikia mokiniams individualias ir grupines konsultacijas tolesnio mokymosi klausimais;
 • organizuoja išvykas į įmones ar švietimo įstaigas, susitikimus karjeros plėtojimo temomis;
 • kartu su progimnazijos mokytojais ir specialistais organizuoja praktinius užsiėmimus mokiniams.
 • Karjera – tai darbo, kurį malonu dirbti, suradimas, o sėkminga karjera – tai galimybė panaudoti savo gebėjimus ir džiaugtis rezultatais.

  Mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

  Ugdymo karjeros programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

  Plačiau apie projektą, ugdymo karjerai programas mokyklos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt

  Pagrindiniai dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis
 • Ugdymo karjerai programa
 • Mokinio knyga
 • Mokytojo knyga
 • Uždaviniai

  Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • Rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.
 • Koordinatoriaus veiklos tikslai:

 • Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
 • Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą;
 • Ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai vystyti (plėtoti) savo karjerą;
 • Plėtoti supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį;
 • Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
 • Skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
 • Išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus;
 • Padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.
 • Naudingos nuorodos:

  Profesijos testai:
  Profesijos testas

  Tinkamumo darbui testai:
  Tinkamo darbo testas
  Darbo tinkamumo testas

  Asmenybės testai:
  Asmenybės pagal MBTI testas
  Sėkmingos karjeros testas

  Informacija apie egzaminus
  http://www.egzaminai.lt/naujienos/

  Informacija apie studijas
  www.aikos.smm.lt
  www.studijos.lt/mokymo_programos

  Stojamojo balo skaičiuoklės
  http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
  http://baluskaiciuokle.lt/

  Bendras priėmimas į aukštojo mokslo institucijas lietuvoje
  www.lamabpo.lt

KontaktaiTelefonas +37068305456

El. paštas asta.veiveriene@kgm.lt

Atnaujinta: 2023-11-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30