Olweus programos kokybės užtikrinimo planas

PATVIRTINTA
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos
Direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Įsakymu Nr. 1V-55

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2020-2021 m. m.

I. Mokyklos aprašymas

Kauno Kazio Griniaus progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Šiaurės per. 97, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas. Kauno 44 – oji vidurinė mokykla duris atvėrė 1982 m. rugsėjo 1d. 1997 m. pradėtas sustiprintas anglų kalbos mokymas, pasirengta lietuvių kalbos, matematikos, fizikos mokymui. 1998 m. Kauno miesto valdybos sprendimu, mokyklai suteiktas prezidento Kazio Griniaus (1866 – 1950 ) vardas, įkurti mokyklos ir Kazio Griniaus memorialiniai muziejai. 2000 m. jaunųjų muziejininkų darbas įvertintas LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu. 1999 m. įkurtas informatikos kabinetas. 2000 m. 11 – 12 klasėse pradėtas profilinis mokymas. 2003 m. Kauno miesto tarybos sprendimu, mokykla reorganizuota į pagrindinę. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegės 8 d. sprendimu Nr. 202, mokykla pertvarkyta į Kazio Griniaus vidurinę mokyklą. 2013 m. rugsėjo 1 d. Kazio Griniaus vidurinė mokykla reorganizuota į progimnaziją.

II. Išorės aplinkos (PEST) analizė

Politiniai – teisiniai veiksniai. Kauno Kazio Griniaus progimnazija ( toliau – progimnazija ), savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR Konstitucija, LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu, Valstybės pažangos strategija „ Lietuvos pažangos strategija „, „ Lietuva 2030 „, LR XVII vyriausybės programos įgyvendinimo planu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija ir kt. įstatymai bei teisės aktais. LR XVII vyriausybės programos įgyvendinimo plane, patvirtintame 2017 m. Kovo 13 d. Nutarimu Nr. 167, numatyta daug sisteminių švietimo pokyčių 2017 -2020 m., tarp kurių didelis dėmesys skiriamas patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimui; bendrojo ugdymo aplinkos  ir turinio atnaujinimui, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas; priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimui ir plėtrai; valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarkai; naujos bendrojo ugdymo finansavimo metodikos visoje šalyje įdiegimui; etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos parengimas ir įgyvendinimas, siekiant sukurti patrauklias jų karjeros sąlygas.

Ekonominiai veiksniai. Mokinių ugdymas progimnazijoje yra nemokamas. Progimnazijos veikla finansuojama iš valstybės dotacijų , savivaldybės biudžeto, patalpų nuomos, paramos (2proc. GPM) lėšų. Mokykla papildomai pritraukia lėšas , įgyvendindama šalies ir tarptautinius projektus. Lėšos naudojamos racionaliai. Sistemingas mokinių skaičius progimnazijoje didėjimas gali būti vertinamas, kaip veiksnys, teigiamai veikiantis mokyklos finansavimą.

Socialiniai – demografiniai veiksniai. Mokinių ir klasėsskaičius progimnazijoje sistemingai didėja, joje mokosi daugiau nei 940 mokinių. Konfliktai, patyčių atvejai už mokyklos ribų dažniausiai vyksta autobusuose, viešojo transporto stotelėse, virtualioje erdvėje, prie „ IKI“, „Maxima“ parduotuvių. Progimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistai, Vaiko gerovės komisja, dėstantys mokytojai bei klasių auklėtojai sprendžia susidariusias įvairias konfliktines, patyčių situacijas. Siekiant sumažinti patyčių atvejus, o taip pat netinkamo elgesio apraiškas mokykloje, kiekvienoje klasėje yra įgyvendinamos prevencinės programos, vyksta socialinių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai. Mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje.

Technologiniai veiksniai. Lietuvoje pastebimai auga gyventojų kompiuterinis raštingumas, kuriam didelis dėmesys skiriamas ir progimnazijoje. Visų mokytojų, progimnazijos specialistų ir administracijos darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos. Progimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas pasitelkiant informacines tehnologijas. Veikia kompiuterių klasės, pamokų metu vaikai gauna, analizuoja bei apibendrina informaciją, naudodamiesi kompiuteriais, interaktyviais ekranais, visuose klasėse įrengti vaizdo projektoriai.

 III. Išteklių analizė

 Organizacinė struktūra. Progimnazijos steigėja – Kauno miesto savivaldybės taryba. Mokyklai vadovauja direktorius, veiklą koordinuoja trys pavaduotojos ugdymui ir pavaduotoja ūkio reikalams. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Tėvų komitetas. Progimnazijos veiklą reglamentuoja progimnazijos nuostatai.

Žmogiškieji ištekliai. Įstaigos darbuotojų skaičius 2020 m.: mokyklos vadovai – direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymuipavaduotoja ūkio reikalams, kiti administracijos darbuotojai: raštvedės; specialistai: bibliotekininkė, sekretorė - registrų tvarkytoja;  71 pedagogai, iš kurių 20 pradinių klasių mokytojos, 51 pagrindinio ugdymo mokytojai. Pedagogų kvalifikacija: 4 – mokytojai ekspertai,  17 vyr. mokytojų,  43 – mokytojai metodininkai,  7 - mokytojai; pagalbos mokytojui specialistai: socialinė pedagogė, psichologė, spec. pedagogė, logopedė, mokytojo padėjėjas; techninis personalas: ūkvedys, valytojos, kiemsargis, budėtojos.

IV. Progimnazijos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

Stiprybės

Silpnybės

 1. Progimnazijoje dirba pakankamai kvalifikuotas personalas.
 2. Pedagogai nuolat ir kryptingai dalyvauja bei patys organizuoja kvalifikacijos kėlimo renginius.
 3. Progimnaijoje sėkmingai bei aktyviai naudojamasi šiuolaikinėmis technologijomis, palengvinančiomis informacijos gavimą bei perdavimą.
 4. Progimnazijoje įdiegta elektroninė dokumentų valdymo sistema, kuri padeda spręsti vidinės komunikacijos problemas.
 5. Progimnazijoje veikia strateginio valdymo sistema: patvirtinti ilgalaikiai ir vidutinės trukmės planavimo dokumentai, jų priežiūros sistema.
 6. Palaikomi ir puoselėjami glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais šalies ir tarptautiniu mastu.
 7. Sistemingai didėjantis mokinių sakičius progimnazijoje.
 8. Progimnazija aktyviai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose.
 9. Progimnazijoje sudarytos geros sąlygos vykdyti neformalias švietimo veiklas, prevencines programas.
 10. Visi progimnazijos darbuotojai aktyviai įsitraukia į įstaigoje įgyvendinamas prevencines veiklas.
 11. Progimnazija puoselėja tradicijas, susijusias su Kazio Griniaus vardu, stiprina demokratiškumu grįstas bendruomenės narių vertybes.
 12. Mokykla yra atvira bendruomenei, nuolat besimokanti, atvira naujovėms.
 13. Operatyvus mokytojų persiorientavimas į nuotolinį mokymą.
 14. Didėjantis vaikų, gyvenančių sunkumus patiriančiose šeimos skaičius.
 15. Pertraukų metu ir po pamokų progimnazijos mokiniai turi galimybę palikti mokyklos teritoriją.
 16. Sistemingai didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius sąlygoja dažnesnes konfliktines situacijas tarp progimnazijos mokinių, į kurių sprendimo procesą ne visada geranoriškai įsitraukia tėvai.
 17. Nepakankamai saugi mokyklos teritorija, aptverta tik dalis teritorijos.
 18. Esant nuotoliniam mokymui(si) sudėtingiau spręsti patyčių problemas čia ir dabar.
 19. Pasyvus tėvų bendradarbiavimas, sprendžiant su vaikais susijusias problemas dėl netinkamo elgesio prie kompiuterio.

Galimybės

Grėsmės

 1. Šalies įstatiminėje bazėje daug dėmesio skiriama smurto ir patyčių mažinimo prevencijai.
 2. Aktyvėja tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti vaikų teises ir saugią aplinką ne tik progimnazijoje, bet ir kitose vaikų aplinkose.
 3. Dalyvavimas tęstinėje prevencinėje Olweus programoje.
 4. Dalinimasis gerąja patirtimi su kitų šalių mokyklomis, skatinant mokinių savarankiškumą, ugdant jų vertybines nuostatas.
 5. Naujų miesto, respublikinių bei tarptautinių paraiškų neformalaus švietimo programų rengimas ir įgyvendinimas.
 6. Kurti geresnę pasitikėjimą skatinančią atmosferą tarp mokinių ir mokytojų.
 7. Dėl šalyje įgyvendinamos švietimo reformos, pedagoginių darbuotojų apmokėjimo kaitos galimi sunkumai pritraukiant reikalingus naujus darbuotojus.
 8. Mokinių socialinio elgesio neigiami pokyčiai, kultūrtos stoka.
 9. Nėra įstaymų apibrėžiančių patyčias kaip nusikalstamą veiką.
 10. Dėl nuotolinio mokymo(si) ir nuotolinio darbo prie kompiuterio prastėja mokinių ir mokytojų fizinė, psichologinė būsena.

II. Progimnazijos tikslai ir uždavinai

Tikslas – užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatų progimnazijos bendruomenėje laikymąsi ir programoje teikiamų priemonių tęstinumą, integruojant jas į kasdieninias veiklas.

Uždaviniai:

 1. Skatinti klasių vadovus reguliariai vesti klasių valandėles patyčių prevencijos temomis, konsultuoti klasių vadovus pildant dokumentaciją.
 2. Laikytis Olweus programos standarto 12 punktų reikalavimų, OPKUS plano, laiku pildyti reikalaujamus dokumentus.
 3. Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvų bendruomenę.
 4. Skatinti progimnazijos darbuotojus aktyviai fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale, taikyti patyčių drausminimo sistemą.
 5. Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, atsižvelgiant į instruktorės pastabas, pastebėjimus.

Priemonių planas (užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas)

Užduotys

Dokumentacija/atsakomybės

Terminas

Progimnazijos kolektyvo bendri susirinkimai

OPKUS programos koordinatorė

C4, C5

2020 m. rugpjūtis

2021 m. gegužė

5 MSG susirinkimai

MSG vadovai

R1

2020 m. rugsėjis, spalis, gruodis

2021 m. kovas, balandis

Vienos dienos mokymai naujiems personalo nariams apie Olweus programą

Instruktorius

R3

2020 m. spalis

Mokinių apklausa naudojant Olweus mokinių klausimyną

Direktorius

C1

2020 m. lapkritis

Budėjimo pertraukų metu plano atnaujinimas

Direktorius

C1

2020 m. rugsėjis

2021 m. sausis

Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus naudojimas

Klasių auklėtojai

C2

2020 m. – 2021 m.

Visus mokslo metus

Individualūs pokalbiai su mokiniais

Klasių vadovai

R2

2 kartus per mėnesį

Mokinių tarybos susirinkimai

Pavaduotoja ugdymui, koordinuojanti mokinių tarybos veiklą.

R4

2020 gruodis

2021 gegužė

Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimas apie OPKUS visuotiniame susirinkime

Direktorius

C1

2020 lapkritis

Tėvų ( globėjų/rūpintojų) informavimas apie OPKUS klasių susirinkimuose

Klasių vadovai

C2

2 kartus per mokslo metus

OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas

Direktorius

Planas

2020 rugpjūtis

Atnaujinta: 2023-11-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30