Metodinės grupės

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės sudėtis

Eil. Nr.

Veikla  

Atsakomybės 

Kvalifikacinė kategorija, atstovas

1.

Pirmininkas

Susirinkimų organizavimas, veiklos planavimas, tyrimų išvadų pateikimas, atestacijos duomenų rinkimas,  grupės veiklos koordinavimas.

ME, Sonata Bružienė

2.

Sekretorius/ pirmininko pavaduotojas

Protokolų rašymas, derinimas,  dokumentų parengimas, saugojimas, metodinės grupės pirmininko pavadavimas (ligos, kt. nedalyvavimo atvejais).

MM, Jūratė Skerstonienė

3.

Renginių koordinatorius

Atstovauja metodinę grupę planuojant mokyklos renginius, užtikrina metodinės grupės narių informavimą apie vykstančius renginius ir jų dalyvavimą  juose. Veda moksleiviams skirtų renginių, konkursų, akcijų, iniciatyvų apskaitą, skatina dalyvauti, veda mokytojų dalyvavusių renginiuose apskaitą, remdamasis mokytojų pateikta informacija.

MM, Birutė Mineikienė,
MM, Danutė Kūlokienė,
MM, Onutė Asevičienė, 
MM, Vilija Ivanovienė, 

4.

Tyrimų planuotojas ir vykdytojas

Atsižvelgdamas į mokyklos strateginius dokumentus, bendradarbiaudamas su metodinės grupės pirmininku planuoja ir vykdo su metodinės grupės darbu susijus tyrimus, juos apibendrina ir pristato metodinės grupės nariams, pirmininkui.

M, Kamilė Galkuvienė,  
MM, Asta Rudzevičienė,  
MM, Rūta Cylikienė,  
MM, Jolanta Kalnietienė,
MM, Rima Papievienė                         M, Justina Vienažindytė

5.

Patirties sklaidos koordinatorius

Skatina dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, rūpinasi informacijos sklaida metodinėje grupėje, bendradarbiavimu su kitomis metodinėmis grupėmis, dalyvavimu ir pranešimų skaitymu konferencijose ir pan., renka ir sistemina informaciją apie metodinės grupės narių gerosios patirties sklaidą progimnazijoje, mieste, respublikoje, užsienio šalyse ir kt.

MM, Laimutė Urniežienė,
MM, Auksė Gaigalienė,
MM, Anna Jankauskienė,
MM, Sigita Račienė

  

6.

Grupės veiklos viešintojas

Renka informaciją apie metodinės grupės narių veiklą, rūpinasi sklaida (informuoja bendruomenę susirinkimų metu, apibendrina ir perduoda informaciją kuruojančiam vadovui, metodinės grupės pirmininkui). 

MM, Laimutė Šaulienė,
MM, Aušra Kepežinskienė, 
MM, Rita Aleksandravičienė, 
MM, Nijolė Kasiulienė

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija Pareigos grupėje
1. Dainora Žukauskienė

Lietuvių kalba 

Mokytoja metodininkė 

Pirmininkė
2.

Jurgita Žygienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė Sekretorė
3.

Nijolė Grikietytė

Etika

Mokytoja metodininkė

Renginių koordinatorė
4. Jolanta Jančiukienė  Tikyba Mokytoja metodininkė Renginių koordinatorė
5.

Janina Prosevičienė 

Lietuvių kalba 

Mokytoja metodininkė Tyrimų planuotoja ir vykdytoja
6.

Aušrinė Pabiržienė 

Tikyba 

Mokytoja

Patirties sklaidos koordinatorė
7.

Rita Kanaukienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Grupės veiklos viešintoja

Užsienio kalbų metodinė grupė 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija Pareigos grupėje
1.

Edita Rabizaitė

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė  
2.

Asta Kuginienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

Pirmininkė  

3.

Birutė Krivickienė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja 

Sekretorė

Patirties sklaidos koordinatorė

4.

Jolita Kačinskienė

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė 

Patirties sklaidos koordinatorė

5.

Vanda Valionytė

Anglų kalba 

Mokytoja metodininkė 

 Renginių koordinatorė

6.

Asta Veiverienė

Vokiečių kalba

Vyresnioji mokytoja  

Renginių koordinatorė

7.

Daiva Borovkovė

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė 

Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

8.

Jūratė Berteškienė

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė 

Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

9.

Violeta Sabestinienė

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja 

Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

10.

Dovilė Linkuvienė

Anglų kalba

Mokytoja 

Grupės veiklos viešintoja

11.

Voltera Celiešienė

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja  

Grupės veiklos viešintoja

12. Diana Kenstavičienė Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja Grupės veiklos viešintoja

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija Pareigos grupėje
1.

Vaida Valiuvienė

Informacinės technologijos

Mokytoja metodininkė

Pirmininkė

2.

Aldona Ginetienė

Matematika

Mokytoja metodininkė

Sekretorė, pirmininko pavaduotoja 

3. Vaiva Tumynaitė

Matematika

Mokytoja 

Renginių koordinatorė 

4.

Laimutė Linkuvienė 

Biologija 

Mokytoja metodininkė

Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

5.

Donatas Egidė

Informacinės technologijos

Mokytojas metodininkas

Patirties sklaidos koordinatorius

6. Justina Sajūtė Matematika Vyresnioji mokytoja  Patirties sklaidos koordinatorius
7.

Rima Baltrušaitienė

Fizika

Mokytoja ekspertė

Grupės veiklos viešintoja

8. Rima Matakienė Chemija Mokytoja metodininkė

Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

9. Dovilė Imbrasaitė Matematika Mokytoja Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

 

Socialinių mokslų, technologijų ir dailės metodinė grupė 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija Pareigos grupėje
1.

Rita Milkaitytė

Geografija

Mokytoja metodininkė

Pirmininkė

2.

Rasa Jazerskienė

Dailė

Mokytoja metodininkė

Sekretorė

3.

Rimantas Kekys

Technologijos

Mokytojas ekspertas 

Renginių koordinatorius

4.

Stefa Laurencienė

Istorija

Mokytoja metodininkė

Renginių koordinatorė

5.

Lina Kostiukovienė 

Istorija

Mokytoja ekspertė

Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

6.

Jagita Vaičiulienė

Administratorė, technologijos

Vyresnioji mokytoja 

Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

8.

Rima Matakienė 

Technologijos

Mokytoja metodininkė

Patirties sklaidos koordinatorė

9.

Ramunė Juknevičiūtė

Dailė, technologijos

Mokytoja metodininkė

Grupės veiklos viešintoja

10.

Valdas Veiverys

Technologijos

Mokytojas metodininkas

Grupės veiklos viešintojas

11.

Roma Svigarienė

Žmogaus sauga

Mokytoja metodininkė

Grupės veiklos viešintoja

12. Aistė Pabarškienė Gyvenimo įgūdžiai Mokytoja metodininkė  
13. Edita Rabizaitė  Gyvenimo įgūdžiai Mokytoja metodininkė  

Fizinio ugdymo ir muzikos mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija Pareigos grupėje
1.

Aistė Pabarškienė 

Muzika

Mokytoja metodininkė 

Pirmininkė

2.

Romutis Ančlauskas

Fizinis ugdymas

Mokytojas

Sekretorius

3.

Šarūnas Stanionis

Fizinis ugdymas

Mokytojas

Renginių koordinatorius 

4.

Gintarė Dromantaitė 

Muzika

Mokytoja metodininkė

Tyrimų planuotoja ir vykdytoja

5.

Idalija Braškytė

Choreografija

Mokytoja ekspertė

Patirties sklaidos koordinatorė 

6.

Renata Radišauskaitė

Fizinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Grupės veiklos viešintoja

7. Evelina Daučianskienė Muzika Mokytoja Grupės veiklos viešintoja
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30