Projektai

2020 metais vykdomi projektai

Progimnazija dalyvauja:

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“.

Projekto tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skiriant mokyklų vadovams. Projekto veiklomis siekiama keisti mokyklos vadovavimo modelį perkeliant prioritetą nuo infrastuktūros valdymo į ugdymo turinio vadybą.

Projekto metu vyks mokymai. Konsultuojant ES ekspertams, bus rengiamos mokymo programos, sukurtas ir išbandytas naujo ugdymo turinio diegimo vadybos stebėsenos modelis ir įsivertinimo įrankiai, kuriais vėliau galės pasinaudoti visi Lietuvos mokyklų vadovai. Per pirmuosius projekto metus parengti mokymo ir mokymosi lyderiai antraisiais projekto metais rengs ir ugdys gausesnį mokymo ir mokymosi lyderių būrį.

2. Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projekte Together we can "Theater is an art without borders, it is the art of freedom" („Teatro menas tai menas be sienų, menas būti laisvu") (2020-2022). Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Turkija, Latvija, Portugalija ir Italija. Projekto metu  bus išbandomos įvairios teatrinių ir terapinių metofų formos, padedančios įveikti mokymosi ar bendravimo sunkumus. 

3.Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projekte IPA (Information processing agents) („Informacinių technologijų apdorojimo įrankiai“) (2020-2022). Dalyvaujančios šalys: Turkija, Portugalija, Ispanija, Lietuva ir Italija. Projekto metu bus plėtojamas STEAM  modelis plėtojant kompiuterinio raštingumo ir programavimo įgūdžius įvairių dalykų pamokose. 

4. Tęsiame projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ veiklas. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas; gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas; parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. 2020-2021 m.m. mokymo priemonės ir įranga panaudojama pasaulio pažinimo, gamtos, biologijos, geografijos, technologijų pamokose. Metodinė medžiaga kūrybiškai naudojama ir NU metu.

2019 metais vykdomi projektai 1. NORDPLUS HORIZONTAL 2017 PROGRAMME 2019 m. Alternatyvusis aktyvusis pilietiškumas. 2. „Tęsk“ projektas, finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. 3. Erasmus+ projektas Glocal, skatinti solidarumą ir aktyvų pilietiškumą savanoriaujant. 4. Baltic Summer Academy2019, Saugios, visiems prieinamos mokyklos kūrimas (Atviros Lietuvos fondas). 5. Erasmus+, Learning to be. „Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje“.

2018 metais vykdomi projektai