Pradinis ugdymas

Už pradinį ugdymą progimnazijoje atsakinga

Lina Jadvyga Jurevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

323 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

11.30 – 12.00

Antradienis

7.30 – 16.00

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 16.00

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas +37067238203

El. paštas Rašyti

Informacija

Pradinėse klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Pradinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688), Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 m. m. ugdymo planais, patvirtintais mokyklos direktoriaus (2021-08-27 įsakymu Nr.1V-39). 

Pradinio ugdymo trukmė – ketveri metai, per kuriuos įgyjamas pradinis išsilavinimas. 

Pradinio ugdymo tikslas – išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką. 

Pradinio ugdymo turinį sudarančios ugdymo sritys – kalbinis (gimtoji, užsienio kalbos), dorinis (tikyba arba etika), gamtamokslinis ir socialinis (pasaulio pažinimas), matematinis (matematika), meninis ir technologinis (dailė, muzika, choreografija, technologijos), fizinio ugdymo ir sveikatos (fizinis ugdymas) ugdymas. 

2023 – 2024 m. m. progimnazijoje yra 19 pradinio ugdymo klasių. 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30