Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sudėtis 2021–2022 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1. Upė Kasputytė 

8d kl.

Pirmininkė

2. Austėja Zabielaitė 

7e kl.

Pirmininkės pavaduotoja

3. Greta Žeglytė 

5a kl.

Narė

4. Smiltė Simonavičiūtė  5a kl.

Narė

5. Austėja Lisauskaitė 5b kl.

Narė

6. Ignas Gaubys  5b kl.

Narys

7. Justina Kuginytė  5d kl.

Narė

8. Liepa Burokaitė 

6a kl.

Narė
9. Rusnė Klimašauskaitė  6a kl. Narė
10. Gytė Samajauskaitė  7e kl.

Narė

11. Deimantė Puskunigytė  7e kl.

Narė

12. Agneta Stakeliūnaitė 

8d kl.

Narė

13. Ada Jonaitytė 

8b kl.

Narė

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių taryba:

 • Yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija; Atstovauja visoms mokyklos mokinių interesų grupėms, reiškia ir gina jų interesus, teises; 
 • Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, laisvalaikį, socialinę paramą; 
 • Priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo; 
 • Inicijuoja susitarimus su mokyklos administracija, su kitomis savivaldų institucijomis, socialiniais partneriais, kitų miestų, šalių, užsienio šalių mokinių savivaldos institucijomis; 
 • Inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą; 
 • Organizuoja rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją; 

Mokinių taryboje veikia darbo grupės:

 • Viešųjų ryšių; 
 • Laisvalaikio, renginių organizavimo; 
 • Informacijos sklaidos (info stenduose, virtualioje erdvėje, radijo laidose, ekstra skelbimuose) 
 • Etikos; 

Mokinių tarybos rinkimai: 

 • Mokinių taryba renkama iš 5 – 8 klasių mokinių atstovų ( ne daugiau kaip po 2 kandidatus  iš kiekvienos klasės) susirinkime, paprasta balsų dauguma; 
 • Mokinių taryba sudaroma iš 15-20 mokinių; 
 • Mokinių taryba renkama 2  mokslo metams ( kiekvienais mokslo metais papildomai į tarybą renkami nauji nariai); 
 • Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas. 
 • Mokinių tarybos pirmininkas renkamas 1 metams, mokinių tarybos posėdyje slaptu balsavimu; 
 • Mokinių tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius; 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 - 10.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30