Socialinė pedagogė

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Sandra Mickevičienė Socialinė pedagogė

6d klasės auklėtoja, 219 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Klasė ir būrelis

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 15.30

15.30 – 17.43 11.30 – 12.00

Antradienis

7.30 – 15.00 15.30 – 17.00 11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 15.00 15.00 – 17.00 11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.30 – 15.00 15.00 – 18.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 7.30 – 15.00 15.00 – 16.00 11.30 – 12.00

Kontaktai Mobilusis +370 60422423

Socialinio pedagogo veiklos tikslas — padėti vaikams geriau adaptuotis mokyklos bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

Siekdamas vaiko gerovės socialinis pedagogas atlieka šias funkcijas:

 • Įvertinimo;
 • Konsultacinę;
 • Korekcinę;
 • Vadybinę;
 • Šviečiamąją;
 • Koordinacinę;
 • Prevencinę;
 • Teisinę;
 • Socialinio ugdymo.

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje ir už jos ribų:

 • Individualiai konsultuoja sunkumų ir problemų turinčius mokinius, jų tėvelius, pedagogus bei klasių auklėtojus.
 • Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą mokiniams, sprendžiant konfliktus.
 • Vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių bei kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją kartu su mokyklos ir kitų institucijų specialistais.
 • Bendrauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas mokinių socialines problemas, gindamas jų teises.
 • Organizuoja mokinių nemokamą maitinimą, pavėžėjimą bei kitą socialinę paramą pagal jų poreikius.
 • Dalyvauja VGK veikloje.
 • Kuruoja OPKUS patyčių prevencinę programą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30