Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinį ugdymą progimnazijoje atsakinga

Edita Rabizaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

321 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

10.00 – 19.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 11.00

12.30 – 18.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 11.00

12.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.00 – 8.50

13.30 – 17.40

13.00 – 13.30

Penktadienis

8.00 – 13.00

14.15 – 17.15

13.45 – 14.15

Kontaktai Mobilusis +370 604 11860

El. paštas Rašyti

Informacija

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V – 1309, 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688), Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 m. m. ugdymo planais, patvirtintais mokyklos direktoriaus (2021-08-27 įsakymu Nr.1V-39). 

2021 – 2022 m. m. progimnazijoje veikia dvidešimt  (I dalies) pagrindinio ugdymo klasių. 

Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą. 

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (5 – 8 kl.) apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. 

Pagrindinio ugdymo programoje 5 – 8 klasėse siekiama: orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypač daug dėmesio skiriant mokymuisi mokytis; labiau individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius; didinti ugdymo turinio integraciją siekiant, kad mokiniai geriau suprastų ir galėtų kūrybingai taikyti tai, ką išmoko. 

Pagrindinio ugdymo programos (I dalies) turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika arba tikyba); kalbinis ugdymas (lietuvių gimtoji kalba; užsienio kalbos: pirmoji užsienio kalba (anglų kalba), antroji užsienio kalba (rusų kalba); matematinis ugdymas (matematika; informacinės technologijos); gamtamokslinis ugdymas (gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija); socialinis ugdymas (istorija, geografija); meninis ugdymas (dailė, muzika); technologinis ugdymas (technologijos); fizinio ugdymo ir sveikatos ugdymas (fizinis ugdymas, žmogaus sauga); bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

Pagrindinis išsilavinimas I dalyje įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programos 5 – 8 klases ir gavus pažymėjimą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 - 15.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30