Mokinių atleidimo nuo dalies pamokų lankymo tvarka

  • Paskelbė : Edita Rabizaitė
  • Paskelbta: 2023-09-11
  • Kategorija: Pranešimai

 

1. Nuo dalies pamokų gali būti atleisti 1–8 klasių mokiniai, jeigu mokinys mokosi arba yra baigęs formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programą (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas), kurios turinys yra artimas ar tapatus dalyko bendrajai programai, arba kai mokinys yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais prizinės vietos laimėtojas.  Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio jis atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo švietimo programomis, kurių turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu. 

1.1. Apie sprendimą dalyko mokytojas informuoja metodinės grupės susirinkimo metu. Metodinė grupė iki 2023 rugsėjo 20 dienos ir antrą kartą iki 2024 vasario 20 dienos pateikia metodinės grupės protokolą, kuriame yra išvardinti nuo dalies pamokų atleidžiami mokiniai, kuruojančiam vadovui.  

1.2. Dalyko mokytojas metodinės grupės protokolo kopiją ir mokinių tėvų/globėjų/rūpintojų pateiktus prašymus, pažymas perduoda progimnazijos raštinei.  

 

2. Tėvai/globėjai/rūpintojai pateikia prašymus dėl atleidimo nuo dalies fizinio ugdymo, dailės ar muzikos pamokų lankymo ir pažymą, kad mokinys lanko muzikos, dailės ar sporto mokyklą ir programą, pagal  kurią mokosi toje mokykloje.   Pakartotinai prašymą, pažymą apie sporto, dailės ar muzikos mokyklos lankymą pateikiama II pusmečio pradžioje. Prašymai, pažymos, programos teikiami iki rugsėjo 16 d. I pusmečio pradžioje ir iki vasario 20 dienos II pusmečio pradžioje. 

2. 1. Prašymus, pažymas ir neformaliojo švietimo programas (arba nuorodas į jas) surenka klasės auklėtojas ir perduoda dalyko mokytojui.  

 

3. Prašymai svarstomi progimnazijos direkciniame pasitarime, dalyvaujant mokomojo dalyko, nuo  

kurio dalies pamokų yra prašoma atleisti mokinį, mokytojui. 

 

4. Dalyko mokytojas supažindina mokinį bei jo tėvus (globėjus) su šių dalykų vertinimo sistema, pamokų į kurias mokinys turi atvykti tvarkaraščiu, atsiskaitymo tvarka.  

 

5. Metinis pažymys vedamas iš pusmečio pažymių. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos